برخی از مشتریان ما

شرکت پتروشیمی خراسان122
فروکتوز ناب۲
گلوگزان
شرکت مجتمع گاز پتروشیمی۲۲

مقالات - اخبار- رویداد ها

آخرین مقالات – اخبار و رویداد های صنعت شیمیایی در حوزه ی غذایی کشور

درخواست نمونه

برای ارسال نمونه محصول درخواست خود را ارسال نمایید.