کلسیم استات (Calcium Acetate)

کلسیم استات (Calcium Acetate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3COOCa و جرم مولکولی  g/mol 158.17 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ و در برخی اوقات به صورت تک آبه هم دیده می شود. این نمک خنثی در آب محلول است. این نمک یکی از ترکیبات آلی- فلزی محسوب می شود.
مصارف استات کلسیم :

جهت درمان بیماری های کلیوی

به عنوان افزودنی خوراکی در نانوایی، پودینگ های آماده، خمیر کیک و ساخت آبنبات

جهت تولید ژل آتش زا از ترکیب محلول استات کلسیم با الکل

جهت استفاده در آزمایشگاه های آموزشی برای تولید ترکیب گلوله برفی شکل.

توضیحات

متن توضیحات نیاز است

کاربردهای متابی سولفیت سدیم در صنایع مختلف

متن

ما کیفیت را تضمین میکنیم